Titulní strana Školská rada
Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonný zástupcům, pedagogickým pracovníkům a dalším partnerům školy aktivní účast na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Povinnost zřídit školskou radu při škole vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §167.


Volební období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2020


členové rady - za zákonné zástupce žáků

  • Monika Malecká
  • Jiří Koškovský

členové rady - za pedagogické pracovníky

  • Mgr. Květa Ketnerová
  • Mgr. Lucie Procházková

členové rady jmenovaní Radou města Horní Slavkov

  • Radka Studničková
  • Bc. Josef Strnad

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůzka - 21. 9. 2017

Přítomno: 5

Program:
projednání Výroční zprávy za školní rok 2016/17; aktualizace školního řádu v souladu s novelou legislativy; ekonomická situace školy, realizované investiční akce o prázdninách a předpokládané investice pro rok 2017/2018; informace o schválení projektu MŠMT "Plavecký výcvik"; pokračování v projektu MŠMT a EU "Podporujeme inkluzi"- realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Doučování I. a II (vybraní žáci 1. a 2. stupně); představení celoročních projektů školy "Ekokodex" a "Poznáváme práci rodičů, spoluobčanů, absolventů školy"; rozšíření projektu "Ovoce do škol"o dodávky neochuceného mléka (oboje již pro všechny žáky školy). Seznámení s postupem prací souvisejících s výstavbou školní jídelny v objektu školy, včetně prohlídky nových prostor. Informace k volbám do Školské rady na další volební období.

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a aktualizaci školního řádu 1. 9. 2017. Rada školy vzala na vědomí plány rozvoje školy na rok 2017/18, včetně připravených projektových aktivit.

 

Schůzka - 29. 9. 2016

Přítomno: 5

Program:
projednání Výroční zprávy za školní rok 2015/16; aktualizace školního řádu a školního vzdělávacího programu v souladu s novelou legislativy;  kvalifikovanost pedagogů a asistentů pedagoga; ekonomická situace školy, realizované investiční akce o prázdninách a předpokládané náklady investičního charakteru na další rok; schválení projektu MŠMT a ESF "Podporujeme inkluzi" - realizované aktivity Školní psycholog na částečný úvazek, Čtenářský klub pro žáky 1. stupně, Klub logiky a deskových her I. a II. (1. a 2. stupeň), Doučování I. a II (vybraní žáci 1. a 2. stupně); anketa pro rodiče - zařazení snowboardingu do LVVK od roku 2018/2019.

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2015/16, aktualizaci školního řádu a školního vzdělávacího programu s účinností od od 1. 9. 2016. Rada školy vzala na vědomí organizační zajištění školního rok 2016/17, včetně zapojení do projektu.

 

Schůzka - 10. 6. 2016

Přítomno: 5

Program: projednání připravované organizace školního roku, zajištění úvazků vyučujících; požadavky na autobusovou přepravu (plavání, výlety, exkurze, aj.) pro zajištění bezpečné přepravy žáků - přestože škola nemá povinnost zajistit přepravu žáků pouze autobusem s bezpečnostními pásy,  bude toto opatření na dopravci přednostně  poptávat. V případě, že nebude možné takové autobusy zajistit, přikročí k využití autobusu bez pásů. Informace o navýšení ceny za dopravu na plavání o 200,00 Kč z důvodu zvýšení ceny přepravců. Seznámení s plánovanými investicemi a opravami  v objektu školy během prázdnin (byla zahájena výběrová řízení na dodavatele).

Závěr: Rada školy souhlasí s podmínkami autobusové přepravy, tj. upřednostněním autobusů s bezpečnostními pásy, event. s využitím autobusů bez pásů v případě, že nelze zajistit autobus se zádržným systémem. Bere na vědomí připravované body k organizaci školního roku 2016/2017.

 

Schůzka - 7. 1. 2016

Přítomno: 5

Program: projednání zprávy ČŠI, včetně protokolu, seznámení s opatřeními vedení školy ke sledování spotřebního koše ve školní jídelně; informace k plánu investic na rok 2016 (nutné opravy, havárie); informace o přijetí sponzorského daru od firmy KMK Granit ve výši 15 000,00 na vybavení žákovských dílen a činnosti při pracovním vyučování; žádost pro rodiče - spolupráce při zajištění drobného materiálu pro pracovní činnosti žáků; upozornění rodičů na průjezd popelářského vozu ulicí v protisměru v době příchodu žáků do školy (řešeno okamžitě s TS H.Slavkov, náprava a změna doby průjezdu, průjezd vozu AVE, svoz tříděného odpadu, řešeno ve spolupráci s tajemníkem MÚ); možnost rozvoje spolupráce s MŠ - čtení pro děti docházející do MŠ (využití projektu 1. a 2. stupně); Tříkrálová sbírka - seznámit včas žáky s jejím průběhem a cílem, možnost jejich zapojení do charitativní sbírky.

Závěr: Rada školy vzala na vědomí zprávu a protokol ČŠI a další informace k organizaci činností školy do konce školního roku 2015/2016.

 

Schůzka -21. 9. 2015

Přítomno: 5

Program: projednání Výroční zprávy za školní rok 2014/15; aktualizace školního řádu v souladu s novelou legislativy; seznámení s plánovanými aktivitami na školní 2015/2016, personální zajištění a změny ve stavu pracovníků, ekonomická situace školy, předpokládané náklady investičního charakteru; technické problémy ve školní jídelně s dopadem na výběr pokrmů (závada na 2 varných nádobách, nákup nového elektrického kotle s dodávku koncem 10/2015); využívání elektronického systému (žákovská knížka, třídní kniha), hodnocení rodiči; aktuální situace v oblasti požadavků MŠMT na vzdělávání všech žáků a dopad inkluzivních opatření na vzdělávání na naší škole; zajištění dodávek v rámci akce Ovoce do škol, informace k akci Školní mléko (škola nemůže zajistit z důvodu chybějících prostor na skladování potravinových výrobků); Talent roku škola se do akce nezapojila, protože se angažuje v aktivitách ASŠK (jiné sportovní aktivity a činnosti); výskyt vši dětské ve škole, důraz na ohleduplnost a důslednost ze strany všech rodičů (zamezení šíření nákazy, uvolnění dětí z výuky po dobu nákazy, aj.)

Závěr: Rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/15 a aktualizaci školního řádu s platností od 1. 9. 2015, Rada školy vzala na vědomí organizační záležitosti plánované na školní rok 2015/16

 

Schůzka -21. 5. 2015

Přítomno: 5

Setkání v rámci Slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor.  Zhodnocení aktivit školního roku 2014/15.

 

Schůzka -16. 12. 2014

Přítomno: 6

Program: Seznámení s výsledky voleb do RŠ, předání jmenování; seznámení s výsledky rekonstrukce atria, části pozemků, tělocvičen a školního hřiště, včetně změny správce školního hřiště od 1/2015; opatření na zvýšení kvality vzdělávání a trávení času o přestávkách - herní prvky, přechod na elektronickou dokumentaci (vedení žákovské knížky - zápis známek, systém omlouvání, zprávy pro rodiče); školní jídelna - změna ve skladbě JL a chuti pokrmů, nárůst odběru obědů, rekonstrukce není v možnostech školy, stále probíhají jednání s Městem; využití asistentů pedagoga ve škole u žáků s SVP; prohlídka budovy školy a rekonstruovaných objektů; diskuse.

Závěr: Rada školy vzala na vědomí výsledky voleb, opatření na zvýšení kvality ve vzdělávání a trávení času o přestávkách, výsledky rekonstrukce v objektu školy, včetně změny správce hřiště v areálu školy. RŠ souhlasí s plánovaným přechodem na elektronickou dokumentaci školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 82 Joomla!. XHTML and CSS.