Sportujeme

Titulní strana Povinné údaje
Povinné údaje o subjektu PDF Tisk Email

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb., ve znění vyhlášky č. 275/2021 Sb.

 

Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa:

Školní 786, 357 31 Horní Slavkov

Úřední hodiny:

Po-Pá 7:30 – 12.00 a 12:30 - 14:30.

Telefonní čísla:

352 688 480, mobil 775 698 660

Internetové stránky:

www.zs2hslavkov.cz

ID datové stránky:

87pmkpa

Elektronická adresa:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IČO:

75005484

Bankovní spojení:

862686309/0800

1. Název

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace.

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnost školy a školských zařízení: Základní škola, školní jídelna.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura
Právní forma - příspěvková organizace
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Základní škola IZO: 600072975 , Školní jídelna IZO: 600072975


4. Dokumenty
- seznam hlavních dokumentů:
a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
b) evidence dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),
c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
d) vzdělávací program (podle § 4 až 6 školského zákona),
e) výroční zprávy o činnosti školy,
f) školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,
g) záznamy z pedagogických rad,
h) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
i) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
k) zřizovací listina,
l) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
m) spisový a skartační řád,
n) vnitřní kontrolní systém,
o) směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
p) dokumentace v oblasti BOZP,
q) dokumentace v oblasti požární ochrany,
r) směrnice v oblasti účetnictví - rozpočet a pravidla čerpání FKSP, inventarizace, oběh účetních dokladů, evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení a úbytek zásob, odpisový plán, účetní knihy a sestavy.
s) organizační řád
t) plán výchovně vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku,
u) strategie prevence rizikových projevů chování,
v) koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě v úředních hodinách v sekretariátu školy a u ředitelky školy (viz bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedeném odkazu: http://www.zs2hslavkov.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=85

a) Zpráva ČŠI

b) Školní řád a pravidla hodnocení

c) Výroční zpráva o činnosti školy

d) Výroční zpráva o poskytování informací

e) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

f) Minimální preventivní program

g) Co dělat, když... (popisy postupů, návod na řešení životních situací)

h) Program proti šikanování

 

5. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese Školní 786, 357 31 Horní Slavkov, a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

6. Žádosti
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel své jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při písemném podání na kontaktní adresu nebo podání e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též datová schránka nebo elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


7. Sazebník za poskytování informací

1.

Tisk nebo pořízení kopie 1 stránky A4 formátu, černobílá

1,- Kč

2.

Tisk nebo pořízení kopie 1 stránky A4 formátu, barevná

2,- Kč

3.

Oboustranný tisk nebo kopie A4 formátu, černobílá

2,- Kč

4.

Oboustranný tisk nebo kopie A4 formátu, barevná

4,- Kč

6.

Poskytnutí požadovaných výstupů na CD

10,- Kč

7.

Poštovné a jiné poplatky

Za dodání do vlastních rukou adresáta nebo psaní s dodejkou se přičítá částka podle ceníku České pošty.

dle platných tarifů

8.

Náklady na balné

10,- Kč

9.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

bezplatné

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace:

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200,- Kč.

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů. Nepřesáhne-li celková úhrada částku 100,- Kč, není úhrada požadována.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.


8. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

9. Formuláře
- organizace používá následující formuláře:
a) žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole – přijetí do 1. třídy)

b) žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole - přestup z jiné školy
c) žádost o vzdělávání podle Plánu pedagogické podpory

d) žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy

e) žádost o uvolnění z vyučování předmětu (z jiných, než zdravotních důvodů)

f) žádost o mimořádné uvolnění v průběhu školního roku (volno)

g) žádost o odškodnění pojistné události

h) přihláška ke školnímu stravování

i) žádost o odklad povinné školní docházky

Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v ředitelně školy a způsobem umožňující dálkový přístup, a to na uvedeném odkazu http://www.zs2hslavkov.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=86

 

10. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/zakladni-skoly

 

11. Předpisy
Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení na http://www.msmt.cz/dokumenty

 

12. Licenční smlouvy
Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedeném odkazu http://www.zs2hslavkov.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4&Itemid=85k, dále je k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.