Sportujeme

Titulní strana Práva a povinnosti rodičů našich žáků
Práva a povinnosti rodičů našich žáků PDF Tisk Email

Jsme rádi, že jste si pro své dítě vybrali ZŠ Horní Slavkov, Školní 786.

Naši školu jste si vybrali svobodně, s vědomím práva vybrat si školu, na níž má Vaše dítě získat základní vzdělání. Tímto rozhodnutím jste si zvolili nejen možnost využívat podmínky pro učení, které tato škola žákům vytváří, ale i to, že budete respektovat pravidla spolupráce mezi školou a rodiči.


1) Spolupracujte se školou.

Vedete-li své dítě v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly ve výchovném působení. Dbejte na jeho přípravu do školy, pravidelně kontrolujte školní práci a pomůcky, oceňujte jeho úspěchy a podpořte jej při neúspěchu. Vhodně reagujte na zápisy v žákovské knížce, a to jak písemné (1.-2.třída), tak i elektronické (od 3. třídy). Informujte školu o změně osobních údajů dítěte i Vašich, jako zákonných zástupců (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona), zejména o údajích, které jsou podstatné pro průběh jeho vzdělávání nebo bezpečnost.


2) Přispívejte k pozitivní atmosféře ve škole.

Ve škole budete vždy vítáni. Máte právo jednat o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi, být seznámeni s kritérii hodnocení a aktuální klasifikací svého dítěte. Máte právo dostat potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se se školním vzdělávacím programem a výroční zprávou. Uplatňovat své připomínky a návrhy můžete ústně nebo písemně.


3) Máte odpovědnost za školní docházku svých dětí.

Zajistěte, aby Vaše dítě přicházelo do školy a na školní akce včas, slušně oblečené, správně vybavené a připravené. Aby nebylo infikované, nemocné a intoxikované. V případě výskytu vši dětské postupujte podle pokynů učitele.


4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti dítěte ve škole a na akcích školy.

Při nemoci omluvte své dítě osobně, telefonicky nebo prostřednictvím  e-žákovské knížky do 3 dnů od začátku absence. Po ukončení nepřítomnosti zapište důvod a celé datum nepřítomnosti do žákovské knížky (1.-2. třída) nebo Omluvného listu (od 3. třídy). O uvolnění delší než 3 dny požádejte vedení školy nejpozději týden před počátkem nepřítomnosti žáka. Formulář je dostupný v kanceláři a na webu školy. Každá nepřítomnost žáka je evidována. Vaší povinností je zajistit, že si dítě zameškané učivo následně doplní.


5) Nezapomeňte, škola má oznamovací povinnost. Chrání tak Vaše dítě!

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti ve škole, při opožděných omluvách absence a v případech, kdy jsou omezovány osobní svobody nebo se dítě dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat pověřené orgány. Při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi, v souladu s pravidly pro hodnocení, odložena klasifikace.


6) Účastněte se třídních schůzek a konzultací.

Informovat o chování a prospěchu svého dítěte se můžete v rámci konzultačních hodin nebo na třídních schůzkách. S vyučujícím si můžete sjednat i individuální schůzku, zásadně však v době mimo vyučování. Spolupracujte se školou při zajištění opatření na snížení nevhodných projevů v jeho chování. Dle potřeby můžete využít i poradenskou pomoc odborných pracovníků naší školy. Na požádání učitele či vedení se dostavte do školy.


7) Volte své zástupce do školské rady.

Máte právo volit a být voleni do Rady školy tvořené zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele. Řídí se svým jednacím řádem. Má právo kontrolovat dění ve škole a být seznámena s finanční situací. Vedení školy jí předkládá ke schválení výroční zprávu, školní vzdělávací plán i školní řád.


8) Podporujte školu, kam chodí Vaše dítě.

Podporu můžete vyjádřit i tím, že si s dětmi o dění ve škole povídáte. Můžete být škole nápomocni i radou a svými odbornými znalostmi nebo nabídnout náměty pro obohacení činnosti (př. exkurze, výlety). Činnost školy můžete podpořit i věcným nebo finančním darem, za který předem děkujeme.

 

 

 

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.